Blog

Vissza a(z) Blog

“8 darabos LED szolár lámpa” Facebook üzenőfali nyereményjáték játékszabályzata, feltételei

A KRshop.hu nyereményjáték szabályzat

1. JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA
A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a KRshop Bt. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Csiha Antal utca 7., a továbbiakban: Szervező).

 2. A NYEREMÉNY

A véletlenszerűen kiválasztott nyertes pályázó az alábbi nyereménycsomagot nyerhetik meg:

8 darabos LED szolár lámpa csomag:

3. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos).

A játékban nem vehetnek részt a KRshop Bt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és  mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020.05.28. napján 23:00-kor kezdődik és 2020.06.28. 20:00-ig tart.

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 10 órán belül az eredeti Nyereményjáték bejegyzésben, komment formájában a KRshop Facebook oldalán.

5. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA

A játékot a Szervező a www.krshop.hu és a KRshop.hu Facebook oldalán hirdeti meg.

6. A JÁTÉK MENETE

6.1. Részvétel

A Pályázók a csomagokért és a fődíjért a www.krshop.hu Facebook oldalán, a Nyereményjáték posztban feltett kérdésre a Facebook kommentben helyesen válaszolva pályázhatnak (a továbbiakban: együttesen Pályázat).

6.2. A Nyertesek értesítése, a nyeremények kézbesítése

A sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül a nyertesekkel a Szervező Facebookon felveszi a kapcsolatot akik az első kategóriában a csomagokat megnyerik. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6.3. A nyeremény átadása

A Szervező a nyertes értesítését Facebook üzenetben kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy megváltozása miatt nem értesül a nyereményről.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

6.4.  Kizárás a játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

–           a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 18. életévét;

–           a sorsolás eredményéről történő értesítésre 1 munkanapon belül nem válaszol;

–           bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

–           bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;

–           a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;

–           jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

7. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS

A KRshop kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adat típus:
Cél:
Jogalap:
Időtartam:
Játékban részt vevő természetes személy neve
Játékban részt vevő azonosítása,
Játékban való részvétel,
Nyeremény kézbesítése/átadása,
Játékban részt vevő értesítése,
egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes hozzájárulása

6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy lakcíme
Játékban részt vevő azonosítása,
Játékban való részvétel,
Nyeremény kézbesítése/átadása,
Játékban részt vevő értesítése,
egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes hozzájárulása

6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe
Játékban részt vevő azonosítása,
Játékban való részvétel
Játékban részt vevő értesítése,

az érintett önkéntes hozzájárulása

6 hónap
Játékban részt vevő természetes személyről készült fényképfelvétel
1-           Játékban részt vevő azonosítása,

2-           Játékban való részvétel

az érintett önkéntes hozzájárulása

6 hónap
Nyertes játékos adóazonosító jele vagy adószáma
jogszabályi kötelezettségek teljesítése
Nyeremény kézbesítése/átadása
jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján
8 év
A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

KRshop Bt.,

4220 Hajdúböszörmény, Csiha Antal utca 7,

[email protected]

Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Pályázó az alábbi elérhetőségeken érheti el:

·         cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

·         postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

·         telefon: +36 (1) 391-1400

·         fax: +36 (1) 391-1410

·         e-mail: [email protected]

·         honlap: www.naih.hu

10. KAPCSOLAT
A játékkal kapcsolatban érdeklődni az [email protected] e-mail címen lehet.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A  Pályázó a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a www.krshop.hu/adatkezeles internetes oldalon érhető el.

A Pályázó a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Pályázó a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező a  www.krshop.hu oldalon teszi közzé. Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. A Pályázók tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nevüket, a nyerés tényét a https://www.facebook.com/krshophu/ és a www.krshop.hu weboldalon közzétegye.

A Játékos tudomásul veszi, hogy  jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

A Játékos és a Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden a jelen játákszabályzatban meghirdetett Játékkal kapcsolatos kártérítési felelősség alól.

A Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Pályázó a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: Hajdúböszörmény, 2020. 05. 28.

Share this post

Vélemény, hozzászólás?

Vissza a(z) Blog